ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SIEBERG MINICARS

1. Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Sieberg Minicars: Sieberg Minicars, gevestigd en kantoorhoudende te Uithoorn.

Koper: degene die met Sieberg Minicars, als bedoeld in deze voorwaarden, een koopovereenkomst sluit of heeft gesloten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sieberg Minicars en op alle overeenkomsten tussen Sieberg Minicars en koper. Aanbod, bestelling, totstandkoming en annulering van de overeenkomst.

Alle offertes en aanbiedingen van Sieberg Minicars zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. De gestanddoeningstermijn van een offerte bedraagt 3 maanden.

De overeenkomst tussen Sieberg Minicars en de koper komt uitsluitend tot stand door de ondertekening van een schriftelijke koopovereenkomst, dan wel door de elektronische of schriftelijke acceptatie door Sieberg Minicars van een door de koper elektronisch geplaatste bestelling.

De koper kan de koopovereenkomst annuleren zolang de verkochte zaak nog niet is afgeleverd. In dat geval is de koper gehouden Sieberg Minicars schadeloos te stellen. De schade van Sieberg Minicars is forfaitair bepaald op 30% van de koopprijs (inclusief BTW), tenzij de daadwerkelijke schade dit bedrag te boven gaat. Onder daadwerkelijke schade wordt in ieder geval verstaan: alle door Sieberg Minicars gemaakte kosten in verband met de aanschaf van zaken en/of het op maat (laten) maken en aanpassen daarvan aan de wensen van de koper.

3. Prijzen, tarieven en betaling

Verkoop en levering geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Sieberg Minicars gehanteerde prijzen en tarieven. 

Alle door Sieberg Minicars gehanteerde prijzen en tarieven worden vooraf aan de koper medegedeeld en uitgesplitst in koopprijs eventuele montage , BTW, eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en eventuele administratie of transportkosten.

Betaling door de koper geschiedt ten alle tijde minimaal 1 werkdag vooraf van de aflevering ingeval van bezorging, per kas, contant of bankbetaling. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van en voldoening buiten rechte voor rekening van koper en is koper wettelijke handelsrente over de koopsom verschuldigd. Betalingen van de koper strekken altijd in eerste plaats tot voldoening van eventuele rente en/of incassokosten en pas  daarna tot voldoening van het factuurbedrag. De incassokosten zijn forfartair bepaald op 15% van het factuurbedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Sieberg Minicars is gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zolang de koper niet aan al zijn (betalingen) verplichtingen uit hoofde van enige met Sieberg Minicars bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de koper alsnog zijn verplichtingen jegens Sieberg Minicars volledig is nagekomen.

4. Aflevering en reclamaties

Aflevering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats en tijd en kan plaatsvinden door middel van bezorging door Sieberg Minicars of het afhalen door de koper.

Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde gaat op koper  over op het moment waarop dit aan koper juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde wordt gebracht.

Indien de zaak, op verzoek van de koper, niet wordt uitgepakt, wordt de zaak geacht onbeschadigd te zijn afgeleverd. Van eventuele schade aan de bezorglocatie dient direct melding te worden gemaakt; indien daarop geen schade  wordt vermeld, wordt die geacht niet aanwezig te zijn.

Indien partijen zijn overeengekomen dat de koper de gekochte zaak afhaalt, dient de koper op het afgesproken tijdstip de zaak af te halen. Blijft de koper daartoe in gebreke, dan zal Sieberg Minicars de koper schriftelijk verzoeken de zaak alsnog binnen 7 dagen af te halen. Blijft de koper vervolgens opnieuw in gebreke, dan verkeert de koper in verzuim en zal Sieberg Minicars de overeenkomst kunnen ontbinden dan wel nakoming vorderen en zal de geleden schade op de koper kunnen worden verhaald.

De koper dient zichtbare schade aan de zaak direct, voordat de zaak is afgehaald, schriftelijk aan Sieberg Minicars te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding vervalt elke aanspraak jegens Sieberg Minicars ter zake van gebreken in de afgeleverde zaak. Gebreken in de afgeleverde zaak, die redelijkerwijs niet direct na bezorging of direct bij afhaling kunnen worden geconstateerd, dienen aan Sieberg Minicars schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 3 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de afgeleverde zaak te hebben goedgekeurd en worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.

Afbeeldingen bij de getoonde producten kunnen licht afwijken van de afgeleverde zaak. Sieberg Minicars spant zich in dit niet voor te laten komen. Kopers kunnen geen rechten aan afbeeldingen ontlenen.  

5. Overmacht

Indien Sieberg Minicars door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de vertraging in levertijden bij de fabrikant of importeur.

6. Eigendomsvoorbehoud

Sieberg Minicars behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de koper afgeleverde zaken voor, zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalingen) verplichting(en) jegens Sieberg Minicars uit hoofde van welke overeenkomsten met Sieberg Minicars dan ook, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten daaronder begrepen.

7. Garanties

De in deze bepaling gegeven garantie is slechts van toepassing op door Sieberg Minicars uit hoofde van een koopovereenkomst geleverde nieuwe zaken.
Garantie wordt verleend op het goed functioneren van het geleverde voertuig gedurende de periode van 2 jaar of tot 10.000km en onder de voorwaarden door de fabrikant gegeven. Dit houdt in de garantie op de motor en de dragende onderdelen. Op de lood accu en de verlichting geldt een garantietermijn van zes maanden, op de Lithium batterijen geldt een garantietermijn van 2 jaar. De garantie houdt feitelijk in reparatie of vervanging van onderdelen, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.

Buiten de garantie vallen in ieder geval storingen of gebreken die ontstaan ten gevolge van; het niet in acht nemen van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften door de wederpartij;  gebruik van het voertuig anders dan het normale gebruik; normale slijtage; montage of reparatie aan of ten behoeve van het voertuig door derden, zonder schriftelijke toestemming van Sieberg Minicars; ondeskundige reparatie aan of ten behoeve van het voertuig door de wederpartij; door de wederpartij op het voertuig toegepaste niet originele onderdelen. De garantie vervalt wanneer de begrenzer maximale snelheid verhoogd is. Sieberg Minicars is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele verkeersovertredingen.

De garantie is daarnaast niet van toepassing wanneer de oorzaak van de storing of het gebrek is gelegen buiten het product.
De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang zij niet aan al haar verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met Sieberg Minicars gesloten overeenkomst voortvloeiend, heeft voldaan.

De garantie verloopt nadat de eigenaar het geleverde  voertuig binnen de garantietermijn verkoopt of anderszins overdraagt aan een derde.

Bij een reparatie die onder de garantieregeling valt, worden voorrijkosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 35,00 in geheel Nederland. Bij aflevering van het voertuig aan de  werkplaats, zijn geen extra kosten verbonden.


De garantietermijn voor gebruikte zaken (tweedehands) is 6 maanden. 

8. Aansprakelijkheid

Indien de wederpartij stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Sieberg Minicars, dan dient de wederpartij zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen.

Sieberg Minicars kan slechts aansprakelijk worden gesteld c.q. worden gehouden voor de door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn  verzekering wordt gedekt, maximaal tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering, tenzij sprake is vanwege opzet of grove schuld.

In afwijking van het in lid 1 bepaalde aanvaardt Sieberg Minicars geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade: als gevolg van een reparatie of verandering aan het voertuig na aflevering  verricht door de wederpartij of een derde; wegens overschrijding van de leveringstermijnen; als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij;

Sieberg Minicars is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen  in en/of discrepanties ten aanzien van de overeengekomen kwaliteit van het geleverde.

Indien de schade mede het gevolg is van gebeurtenissen waarvoor een ander dan Sieberg Minicars verantwoordelijk is, dan Sieberg Minicars niet aansprakelijk.

Sieberg Minicars is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of derden die zich in of aan het voertuig bevinden en die Sieberg Minicars uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

De wederpartij dient bij levering of afhaling het voertuig te controleren op eventuele beschadiging of andere onjuistheden. Na het tekenen van de pakbon is Sieberg Minicars niet verantwoordelijk voor elke aansprakelijkheid.

Sieberg Minicars treft geen aansprakelijkheid omtrent veranderingen van voertuig categorieën opgelegd door overheid, RVO, RDW of andere instanties die de wederpartij opgelegd krijgen.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Op elke door Sieberg Minicars gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de Sieberg Minicars met de koper gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Sieberg Minicars. 

10. Wijzigingen

Sieberg Minicars behoudt zich het recht om de voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

 

Openingstijden

Maandag 09:30 tot 17:00
Dinsdag 09:30 tot 17:00
Woensdag 09:30 tot 17:00
Donderdag 09:30 tot 17:00
Vrijdag 09:30 tot 17:00
Zaterdag op afspraak

Vind ons ook op:

Facebook

Instagram

Contactgegevens

Sieberg Minicars
Anton Philipsweg 5b
1422 AL UITHOORN
Telefoon: 0297 - 256 252
Mobiel: 06 39 56 00 06
Email: info@siebergminicars.nl

 

Proefrit maken?

Wenst u een proefrit te maken met een voertuig van Sieberg Minicars? Dat kan! Vul via onderstaande knop uw gegevens in en wij nemen contact met u op. 

Formulier invullen